AVÍS SOBRE DEFICIÈNCIES EN LA NETEJA DE SOLARS

AVÍS SOBRE DEFICIÈNCIES EN LA NETEJA DE SOLARS

Davant la situació d’abandonament i falta de neteja en què es troben nombrosos solars situats en el nucli urbà, des de l’Alcaldia de l’Ajuntament de L’Olleria s’informa:

Els propietaris de terrenys deuen, per mandat legal, mantenir-los en condicions de seguretat i salubritat els seus solars, veient-se obligats a fer els treballs i obres necessaris per a conservar o rehabilitar, en ells, les condicions imprescindibles d’habitabilitat, seguretat, funcionalitat o ús (neteja, cercat, retirada de cartells o altres elements impropis).

Aquests propietaris, segons la legislació estatal de sòl, han de sufragar el cost de les obres o tasques que necessiten per a complir aquesta obligació, fins a l’import determinat pel límit del deure normal de conservació.

L’Administració municipal, amb competències en matèria urbanística, pot imposar en qualsevol moment la realització d’obres o tasques per al compliment del deure legal de conservació mitjançant ordres d’execució que detallaran les obres i altres actuacions necessàries per a mantenir o reposar les condicions anteriors indicant el seu pressupost econòmic estimat i el termini per a complir-les.

Dins del termini assenyalat en l’ordre d’execució, que no podrà superar els sis mesos, el propietari pot sol·licitar la llicència per a la realització de les tasques o treballs ordenats.

L’incompliment injustificat de l’ordre permet a l’administració adoptar una d’aquestes mesures:

  • Execució subsidiària a costa de l’obligat, fins al límit del deure de conservació. En aquest supòsit es vindrà a exigir anticipadament als titulars dels terrenys l’import pressupostat pels tècnics municipals.
  • Imposició de fins a deu multes coercitives, amb periodicitat mínima mensual, per valor màxim, cadascuna d’elles, d’un dècim del cost estimat de les obres ordenades. Aquestes multes s’imposaran amb independència de les sancions que corresponguen per la infracció o infraccions comeses.
  • Convocatòria de procediment d’execució substitutòria, en els termes establerts per als programes d’actuació aïllada en substitució del propietari per incompliment del deure d’edificar. Els solars han de ser edificats en els termes o amb les condicions establertes en el planejament, i si el pla no determinés termini, aquest serà el determinat en els articles 179 i següents de la LOTUP.
Piden-a-ciudadanos-denuncien-solares-abandonados-copia