Família i Menors

 • Informació i orientació a les famílies en programes i prestacions: famílies nombroses, famílies monoparentals, acolliments, adopcions i altres.
 • Derivació a EEIIA, equip específic d’Intervenció amb Infància i Adolescència, dels casos on hi calga una atenció especialitzada.
 • Recepció i estudi  de casos derivats d’altres àrees i departaments (policia, centres educatius, centres sanitaris, Gabinet Psicopedagògic…).
 •  Intervenció Familiar per a aquells casos de famílies amb menors i/o discapacitats que necessiten aquest recurs.
 • Apertura i instrucció d’expedients de protecció de menors i proposta de la mesura de protecció adient.
 • Absentisme escolar: detecció, atenció i intervenció adient.
 • Títol de Família Nombrosa.
Família Monoparental

Títol de Família Monoparental per a famílies:

 • En les que els fills estiguen reconeguts únicament pel pare o per la mare.
 • En les constituïdes per una persona vídua o situació equiparada amb fills que depenguen econòmicament d’ella.
 • En les que el pare o la mare tinga la guarda o custòdia dels fills i no haja rebut la pensió per aliments establerta judicialment o en conveni regulador (durant tres mesos consecutius o alterns en el període de 12 mesos anteriors a la sol·licitud).
 • En les que una persona formalitze un acolliment a un o més menors mitjançant la corresponent resolució administrativa o judicial, per temps igual o superior a un any.
Acolliment Familiar
 • Coordinació amb les entitats col·laboradores en els casos d’acolliment en família educadora.
 • Derivació per a la formació de famílies acollidores.
 • Seguiment dels casos d’acolliment en família extensa o afí i tramitació dels recursos adients (PEI d’acolliment familiar. Aquest recurs pertany a Conselleria tot i que l’Ajuntament recull la sol·licitud).

Violència Domèstica

 • Recepció i estudi de casos i derivació/coordinació amb els recursos adients.
 • ATENPRO: Dispositiu mòbil connectat a un servei telefònic d’atenció i protecció (immediata i a distància per a víctimes de violència de gènere). Amb mobilització de recursos d’atenció que foren necessaris.
 • Ajuda econòmica per a víctimes de violència de gènere per a dones víctimes de violència de gènere amb especial dificultat d’obtenir un treball, en aquells casos en que es considere adient.
 • Sol·licitud d’ingrés en Centre Dona.
 • Derivació a Centre Dona 24H.

Reconeixement de la Situació de Dependència

Procediment: primerament, es tramitarà la sol.licitud i una vegada valorat l’expedient es realitza un ‘Informe Social d’Entorn’ al domicili per part d’un treballador social i amb una seguiment anual. També s’orienta als usuaris a l’hora de fer reclamacions i recursos.

Recursos: prestació econòmica per cures en l’entorn familiar (PCNP), serveis residencials (persones grans, malalts mentals, persones amb diversitat funcional,…), Centre de Dia i de Nit, Servei d’Atenció Domiciliària (SAAD), teleassistència i serveis de prevenció de situació de dependència.

Curs de Formació per a Cuidadors No Professionals: de caràcter obligatori per als cuidadors no professionals. Habitualment, el curs es realitza una vegada a l’any, durant una setmana en horari de matí. Impartit per un equip multidisciplinari.

Documentació a aportar per al tràmit de sol.licituds
 • Sol.licitud inicial.
 • Model de domiciliació bancaria.
 • Autorització d’accés a dades.
 • Fotocòpia del DNI i SIP de la persona dependent.
 • Certificat d’empadronament històric original.
 • Informe de salut per a prestacions socials.
 • Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta bancària on la persona dependent siga titular.

Ajudes per al Recolzament Econòmic

Pobresa energètica: situació de dificultat en que es trobe una llar de la Comunitat Valenciana per fer front al pagament del seu consum energètic i que comporta una falta d’accés normalitzat als subministraments d’electricitat, aigua, gas o altres fonts de combustibles energètics a proposta de Serveis Socials Municipals.

Renda Valenciana d’Inclusió

Informació de Recursos d’altres Àrees: informació, orientació i derivació pertinent a altres àrees com ara SEPE, PROP, INSS…

Prestació Econòmica Individualitzada d’Emergència Social: ajudes destinades a paliar les situacions en que puguen trobar-se les persones afectades per un estat de necessitat. Van dirigides a la unitat de convivència.

Situacions d'Emergència

Originen despeses extraordinàries per a cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent:

 • Despeses imprescindibles per a l’ús de la vivenda actual.
 • Despeses excepcionals en què concórreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social i que es consideren d’interés per a l’atenció de persones amb important problemàtica.
 • Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars.
 • Desplaçaments justificats per a rebre un tractament mèdic urgent o realitzar accions que milloren l’ocupabilitat de les persones desocupades.
Destinataris

Requisits:

 • Que el beneficiari no dispose d’ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d’emergència.
 • Que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o de convivència no excedisca del 100% de l’IPREM vigent en còmput anual amb dotze pagues.
 • Que dispose de l’informe tècnic en què es determine la necessitat de l’ajuda i es faça constar que s’han esgotat tots els recursos existents pels servicis tècnics municipals.

Persones Majors, amb Diversitat Funcional i/o Pensionistes

Ajudes per a l’Atenció Institucionalitzada a Persones amb Discapacitat i Malaltia Mental Crònica

Prestacions Econòmiques Individualitzades per a la Supressió de Barreres Arquitectòniques per a Persones Majors de 60 Anys

Teleassistència: Servei d’atenció domiciliària que funciona a través de la línia telefònica amb un equip de comunicació informàtic específic ubicat en un centre d’atenció i que permet als usuaris, amb sols premer un botó d’un polsador portatil, entrar en contacte verbal, ‘mans lliures’, les 24 hores del dia, 365 dies a l’any.

Servei d’Ajuda a Domicili (SAAD): Servei municipal que consisteix en un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la llar de l’usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

Documentació a aportar per al tràmit de sol·licituds de SAAD
 • Sol·licitud.
 • Fotocòpia del DNI i SIP de la persona sol·licitant.
 • Dades de contacte dels familiars encarregats de coordinar-se amb l’equip de SS.SS.

Igualtat

 • Programes de sensibilització comunitària en matèria d’igualtat: Setmana de la Igualtat i Setmana Contra la Violència de Gènere.
 • Elaboració, seguiment i execució del Programa Municipal d’Igualtat.
 • Programa de sensibilització comunitària en matèria de diversitat sexual.

Serveis Socials Especialitzats

EEIIA, Equip Específic d'Intervenció amb Infància i Adolescència

L’objectiu és la intervenció amb xiquets, xiquetes i adolescents per part de professionals especialitzats i que es troben en una situació de vulnerabilitat, risc (amb o sense declaració), desemparament o amb mesures jurídiques de protecció, i amb quantes altres persones es considere necessari intevenir. Les actuacions dins de la intervenció podran ser individuals, familiars o grupals, i es realitzaran a través de les tècniques d’orientació psicosocial, mediació i psicoteràpia, i la finalitat de les quals serà la consecució dels objectius plantejats en el pla de treball, després de la valoració i diagnòstic de la situació.

Centre de Dia de Persones Majors Dependents 'Juan Bautista Mompó Albiñana'

Aquest centre ofereix una programació d’atenció diürna especialitzat a persones que necessiten d’ajuda per a la realització de les activitats bàsiques i/o instrumentals de la vida diària. Els seus objectius són mantindre, preservar i/o millorar la funcionalitat dels usuaris i servir de suport a la família, per mitjà de la provisió d’un recurs que possibilite la vida sociolaboral dels seus membres.

Podran ser usuaris els majors de 60 anys amb problemes de dependència que presenten malalties cròniques, pluripatologia, amb limitació de la seua autonomia i que requerisquen una atenció sociosanitària especialitzada, supervisió mèdica, cures d’infermeria o rehabilitació que no es puguen prestar adequadament al seu domicili.

Col·laboració amb la Justícia

TBC: control del seguiment del programa de Treballs en Benefici de la Comunitat.

 

Col·laboració per a l’execució de mesures judicials amb menors en règim obert.