El Perfil del Contractant és el mitjà de difusió de la documentació relativa dels contractes administratius, tals com anuncis de licitació, plecs, així com adjudicacions provisionals i definitives.

L’article 53.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix:

‘A fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, i sense prejudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat en els casos exigits per aquesta llei o per les normes autonòmiques de desenvolupament o en els que així es decidisca voluntàriament, els òrgans de contractació difondran, a través d’internet, el seu perfil de contractant. La forma d’accés al perfil de contractant haurà d’especificar-se en les pàgines web institucionals que mantinguen els ens del sector públic en la Plataforma de Contractació de l’Estat i en els plecs i anuncis de licitació.’

L’apartat 3 del mencionat article, estableix: ‘El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant haurà de comptar amb un dispositiu que permeta acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació que s’incloga en aquest.’

Podeu accedir a les dades de l’Ajuntament de l’Olleria en el Perfil del Contractant de l’Estat en els següents enllaços:

En la Plataforma de Contractació del Sector Públic trobareu distintes guies d’ajuda. La Guia d’Utilització de la Plataforma de Contractació del Sector Públic per a Empreses explica com fer ús dels serveis que ofereix la plataforma (cerca de licitacions, cerca de perfils del contractant, recepció d’avisos sobre qualsevol novetat relativa a les seues licitacions preferides…).

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE “REPARACIÓ DE L’ENFONSAMENT DE LA CALÇADA I VORERA EXISTENTS EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE PARC I ZONA VERDA FONT VELLA”

PROJECTE DE REPARACIÓPROVIDÈNCIA INVITACIÓ EMPRESES

CONTRACTE PRIVAT DELS SERVEIS ARTÍSTICS DE LES SOCIETATS MUSICALS «SEM STA CECILIA» I «AEM LA NOVA» DE L’OLLERIA, PER A REALITZAR DIVERSES ACTUACIONS CULTURALS

ANNEX I MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLEPLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES JULIOL

Licitació explotació del bar situat al Parc Beat Pare Ferreres

Relació del 1º trimestre de contractes menors

Servei Assistència Tècnica Comptable per al departament d’Intervenció

Proposta ContractacióProvidència

Servei de col·laboració en la gestió recaptatòria, cadastral i procediment sancionador i recaptació de multes de trànsit

Proposta d’adjudicació corresponent a l’expedient: Servei de col·laboració en la gestió recaptatòria, gestió cadastral, procediment sancionador i recaptació de multes de trànsit per a l’Ajuntament de l’Olleria.

Acta (Proposta Adjudicació)Anunci Adjudicació
Licitació equips multifunció

El termini de licitació finalitza el 30 de febrer de 2017.

Anunci adjudicacióActa III Equip MultifuncióActa Equip MultifuncióErrada PlecEdicte BOPPlec Administratiu 4 anysPlec Tècnic
Presentació de pliques per al parc i zona verda de la Font Vella III fase

El termini per presentar les pliques a les obres del parc i zona verda de la Font Vella III Fase finalitzen a les 15 h del 6 d’abril de 2017. Adjuntem documentació.

Plec AdministratiuPlec Tècnic
Obertura de pliques de plans provincials: PPOS 2016
Acta Mesa PPOS
Obertura de pliques de camins i vials PCV 2016-2017
Acta Mesa
Procés de licitació de PCV 2017- 2017

El termini de licitació finalitza el 30 de febrer de 2017.

Plec TècnicPlec Administratiu 1a partPlec Administratiu 2a part
 Procés de licitació de PEPOS 2016

El termini de licitació finalitza el 30 de febrer de 2017.

Plec TècnicPlec Administratiu