Policia Local

La història de la Policia Local de l’Olleria s’inicia en l’època de la post-guerra, figurant en arxiu d. Bautista Albinyana Gandia, mutilat de guerra, com el primer policia local de l’Olleria. Més tard, a l’inici dels anys 60 d. Antonio Vidal.

L’any 1966 ingressa en el Cos d. Francisco Alemany Soler, que posteriorment seria nomenat primer Cap de Policia Local. El 1970 s’incorpora un altre històric del Cos d. Francisco Gutiérrez Albiñana.

El treball que exercien estava relacionat amb funcions d’agutzils i auxiliars. En els 70 es produeix una transformació en la Policia Local a causa del canvi en la seua regulació, cosa que implica la professionalització, ampliació de competències i l’increment d’efectius en la plantilla de la Policia Local.

Instal.lacions i Vehícles

Retén
 • Zona d’atestats.
 • Zona d’atenció al públic.
 • 2 zones de prefectura de policia.
 • Armer i magatzem de material.
Vehícles
 • 2 cotxes patrulla.
 • 1 motocicleta.

Serveis

Renovació DNI

Periòdicament la unitat mòbil es trasllada a l’Olleria per a renovacions de DNI. Des de la policia reservem el torn.

A través  de la web, de l’app i de la Policia Local es faran públiques les dates. Per a obtenir més informació i reservar cita prèvia en altres localitats es pot consultar el següent enllaç:

https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/

Tramitació de documents amb la prefectura de trànsit

Es tramita el canvi de domicili del permís de condució i circulació.

Violencia domèstica

La Policia Local es coordina amb la Guàrdia Civil de l’Olleria en la vigilància del compliment de les ordres de protecció de víctimes de maltractament.

En el següent enllaç pot trobar consells de protecció en cas de trobar-se en una situació de perill:

En qualsevol cas, cal tindre present el TELÈFON CONTRA EL MALTRACTAMENT. Recorde que no apareixerà a la factura telefònica.

Menors

La policia vigila, en col.laboració amb el departament de Serveis Socials, l’obligatorietat de l’escolarització, mitjançant informes d’absentisme escolar.

Consells de seguretat per a menors:

Educació i Seguretat Vial

En les classes teòriques dels cicles d’infantil i primària s’imparteixen, segons l’edat dels escolars, les normes bàsiques de circulació com a vianant, com a viatger de cotxe i autobús i com a ciclista.

En els cicles d’ESO i FP Bàsica es repassen les normes de circulació com a ciclistes i pre-conductors de ciclomotor.

En el cicle de Batxillerat s’ensenyen les primeres actuacions en cas d’accident de circulació, els delictes contra la seguretat vial i, especialment, l’alcoholèmia en la conducció.

http://www.seguridadvialvalencia.com/index.htm

També és important conéixer la normativa per als desplaçaments amb animals. En el següent enllaç oferim la informació necessària.

Gossos i seguretat vial
Permisos d'obres i ocupació de via pública

La Policia Local treballa conjuntament amb la Regidoria d’Urbanisme per comprovar que les obres i ocupacions de via pública en curs s’ajusten a la llicència municipal concedida.

Autorització armes aire comprimit

Per a l’obtenció d’una targeta d’armes s’ha de dirigir al Registre General de l’Ajuntament de l’Olleria. S’haurà de presentar la correspondent instància, acompanyant els següents documents:

 • Tríptic groc i díptic blanc segellats per l’establiment venedor (sense emplenar i sense doblegar).
 • Factura que acredite la propietat de l’arma on s’indique: marca, model, tipus, calibre, número de sèrie. (Excepcionalment si queda acreditat que no es pot aportar factura s’admet declaració jurada en la qual consten les mateixes dades referides a l’arma).
 • Fotocòpia del DNI.
 • Certificat de manca d’antecedents penals expedit pel Registre de Penats i Rebels.
 • Certificat d’aptituts psicofísiques.
Objectes perduts

Contem amb un departament d’objectes perduts on es podran recuperar els articles extraviats o deixar objectes que es troben a la via pública.

Animals

Animals domèstics o potencialment perillosos:

 • Vigilància del compliment de les normes per a la seua tinença.
 • Gestió del registre municipal d’estos animals.

Requisits per a la tinença d’un animal considerat potencialment perillós:

 1. Ser major d’edat.
 2. No haver sigut condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o la integritat moral, la llibertat sexual o la salut pública, associació amb banda armada o de narcotráfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
 3. No haver sigut sancionat per infraccions greus o molt greus sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos.
 4. Certificat d’aptitud psicològica i física (certificat extés per un psicòleg amb titulació en els tres mesos anteriors a la sol·licitud de la llicència administrativa).
 5. Acreditació d’haver formalitzat un segur de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 120.000€.
 6. En el cas d’animals de fauna salvatge, l’obtenció de la llicència estarà condicionada a la presentació d’una memòria descriptiva en la que s’analitzen les característiques tècniques de les instalacións garantitzant que són suficients per evitar l’eixida o fugida dels animals. Deu estar subscrita per un tècnic competent en exercici lliure professional.
Robatoris en cases

Consells útils:

 • És important que, en la nostra absència, la casa semble habitada: no baixar del tot les persianes, es pot deixar roba estesa o programar l’encesa de la televisió. Si es disposa d’una casa domòtica es pot programar, també, l’encesa de les llums.
 • Es pot demanar a una persona de confiança que replegue el correu, vigile l’habitatge i facilitar el número de telèfon per estar localitzables. És també molt efectiu aparcar a la plaça de garatge.
 • Abans d’anar-nos-en cal revisar que tot estiga ben tancat: portes, finestres i balconades. No està de més posar reixes, com tampoc instal.lar una alarma per tal de mantenir allunyats els lladres.
 • Una altra opció és llogar una caixa forta per no deixar objectes de valor a casa. Fer una llista dels objectes de valor amb fotogràfies i anotar els nombres de sèrie de tots els electrodomèstics.
 • Les anteriors recomanacions no serviran de res si tothom s’assabenta que estem de vacances: no cal deixar missatge en el contestador avisant que no estem ni tampoc a les xarxes socials (Facebook, Twitter i similars).
 • Els qui es queden a casa també poden prendre precaucions en el cas que:
  • Es note alguna cosa extranya en casa dels veïns.
  • Veure rondar algú de forma sospitosa.
  • Veure que algú sospitós crida als timbres.